Sammanfattning av årsmötet 2016

Den 6:e mars hade AU sitt årsmöte, enligt tradition på Ångströmlaboratoriet i Uppsala, i samband med vårlägret Ungdomens Star Party. Årsmötet inleddes med att grundaren och avgående ordföranden från förbundets första fyra år, Mikael Ingemyr, läste högt ut Carl Sagans bok ”Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space” (mer specifikt det klassiska citat som kan höras här: https://www.youtube.com/watch?v=nl5dlbCh8lY), fritt översatt till svenska.

Efter inledande formalia (val av mötesordförande, mötessekreterare, fastställande av röstlängd och dagordning etc.) lades verksamhetsberättelsen för 2015, resultatet av verksamhetsutredningen samt revisionsberättelsen från samma år, till handlingarna, och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Medlemsavgiften fastställdes återigen till 0 kronor, utan invändningar. Även stödmedlemsavgiften på 500 kr kommer att ligga kvar på samma nivå i fortsättningen.

Eftersom den tidigare föreningen blivit ett förbund och vuxit enormt det senaste året har stora strukturella förändringar skett och det beslutades att stadgarna skulle ändras; där ändringarna i huvudsak handlade om att anpassa efter förbunds- i stället för föreningsformen, i synnerhet bestämmelser kring anslutning av medlemsföreningar. De nya stadgarna inkluderade också förbundets nytillkomna vision ”Den självklara vägen till ett utvecklat rymdintresse för unga”. Förändringarna träder dock inte i kraft förrän nästa år, om bifall vinns även vid det årets möte. Förbundet tog vidare beslut om att anta ett nytt måldokument för Astronomisk Ungdom, som tagits fram under sommaren och hösten, ”för att tydliggöra syfte och arbetssätt för samtliga verksamheter under förbundet, samt för att säkerställa kontinuitet och enlighet”. Målen uppnås genom konkreta verksamheter som sommarforskarskola, läger, podradio, medlemsföreningar, trottoarastronomi, internationella resestipendier och bloggportal. Målen lyder:

  1. Att skapa förutsättningar för unga rymdintresserade att utöva sitt intresse och fördjupa sina kunskaper inom astronomi och rymdteknik.
  2. Att vara en mötesplats som skapar gemenskap och känsla av tillhörighet kring ungas eget rymdintresse.
  3. Att väcka intresse för rymden hos unga som inte redan har det.
  4. Att främja ungas ledarskap och initiativtagande kring rymden.
  5. Att främja internationella samarbeten, utbyten och möten mellan unga rymdintresserade världen över.
  6. Att vara en öppen och aktiv rymdorganisation, vars alla delar utvecklas och samverkar med varandra.
  7. Att inspirera unga till utbildning och karriär inom astronomi och rymdteknik, för att främja en stark svensk rymdindustri och framstående astronomisk forskning.
  8. Att stödja lärare till att ge undervisning i astronomi och rymdvetenskap som utmanar elever på alla nivåer.
  9. Att bilda opinion för att satsa mer resurser på rymdrelaterad utbildning, forskning, och industri, för att värna Sverige som rymdnation.
  10. Att uppmuntra media till en bra och rik rapportering om rymdrelaterade forskningsrön, framsteg inom rymdfart, samt rymdaktiviteter i den ideella sektorn.

En motion om transparens debatterades flitigt. Det bestämdes så småningom att styrelsemötesprotokollen efter justering skall publiceras på hemsidan så snart som möjligt. Känsligt innehåll som kan vara skadligt för förbundets relationer med företagspartners eller personlig integritet hos anställda och aktiva skall dock inte ingå i dessa. Övriga att-satser i motionen avslogs emellertid. Astronomisk Ungdom ser så klart stort värde i att alla medlemmar har insyn i förbundet, och kommer fortsatt att verka för god transparens. Frågor till styrelsen är alltid välkomna på forbundsstyrelsen@au.se. En ny verksamhetsplan antogs vidare för 2016, som utöver tidigare verksamheter bland annat innefattar en sommarforskarskola i astronomi och rymdteknik, stöd till astronomiundervisning genom Astronomicentrum och trottoarastronomiprojektet Stjärnguiderna.

En ny styrelse valdes, som också nominerats av valberedningen. Förbundsordförande är numera Jennifer Andersson, tidigare skattmästare. Övriga fyra ledamöter är nya i styrelsen, som utöver Jennifer består av vice ordförande Elias Waagard, skattmästare Louise Fischer, kommunikationsansvarig Theresia Hestad samt Erik Lundmark-Harrison som ständig sekreterare. Två revisorer samt revisorssuppleanter valdes också enligt valberedningens förslag; Michael Christensson och Cecilia Gullström. En ny valberedning tillsattes också, där Robin Djerv och Emma Andersdotter Svensson repriserar sina roller från tidigare år medan nytillskott utgörs av Christopher Rundqvist samt tidigare ordförande Mikael Ingemyr. Slutligen förklarades mötet avslutat av nyvalde förbundsordföranden Jennifer Andersson. Den extra intresserade kan läsa tidigare sekreterare Izabella Remmerts eminenta protokoll (som jag i denna text utgått från, tack Izabella! Stora skor att fylla!) i sin helhet, här på hemsidan (under fliken ”Om AU/Årsmöte”).

Erik Lundmark-Harrison
Ständig sekreterare
Astronomisk Ungdom

Varukorg