AU numera medlem i Rymdforum Sverige, Vetenskap & Allmänhet, samt Folk och Försvar

Astronomisk Ungdom är ett ungdomsförbund med föreningar som anslutna medlemmar, som i sin tur har personer som medlemmar. Men även AU är anslutet som medlem i några föreningar, och under våren har vi ingått medlemskap i ytterligare tre.

Att samarbeta med andra organisationer kring olika frågor relevanta för AU är självklart. Ända sedan AU:s årsmöte 2013 är det exempelvis fastslaget i stadgarna att vi är Svenska Astronomiska Sällskapets ungdomsförbund, och ända sedan vi blev ett ungdomsförbund med statsbidrag så har vi varit medlem i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU, som är en samarbetsorganisation för Sveriges nationella ungdomsförbund.

I december beslutade förbundsstyrelsen att söka medlemskap i föreningarna Rymdforum Sverige, Vetenskap & Allmänhet, samt Folk och Försvar. Under våren har dessa ansökningar godkänts, vilket vi är jätteglada för! Här följer en liten sammanställning av organisationerna:

Rymdforum Sveriges syfte är att tillsammans med dess medlemmar tydliggöra nyttan med rymdverksamhet för Sverige för att höja livskvalité, skapa effektivare samhällsfunktioner och öka tillväxten.

Föreningens största verksamhet är konferensen Rymdforum som samlar alla Sveriges rymdaktörer och som arrangeras vartannat år.

Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening vars ändamål är att främja öppenhet och dialog mellan forskare och det omgivande samhället. Vi – och många med oss – är övertygade om att dialog är en grundbult i vårt demokratiska samhälle, och en nödvändighet för att forskning ska leda till lösningar på de utmaningar som samhället står inför.

Vi genomför studier och undersökningar, anordnar möten och aktiviteter, och utvecklar och testar nya format för dialog. Därtill samlar och sprider vi egna och andras kunskaper och erfarenheter av samverkan och kommunikation mellan allmänhet och forskare.

Folk och Försvar vill sprida kunskap och främja en levande debatt om säkerhetspolitik i Sverige och världen, samt om samhällets krisberedskap och totalförsvar. Vi tror på värdet av samtal och diskussioner där olika delar av samhället finns representerade.

Våra 100 medlemsorganisationer markerar genom sitt medlemskap betydelsen av att frågor som rör säkerhetspolitik, försvarspolitik och samhällssäkerhet finns på agendan för offentlig debatt.

 

Sedan tidigare är Astronomisk Ungdom anslutet till följande föreningar:

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer är en intresse- och samarbetsorganisation som samlar nationella barn- och ungdomsorganisationer. Vi är en idéburen, partipolitiskt och religiöst obunden organisation med uppgift är att stärka ungas demokratiska organisering med mångfald och mänskliga rättigheter som utgångspunkt.

LSU är en mötesplats inriktad på ledarskap, organisationsutveckling, påverkansarbete och ungdomspolitik. Många utmaningar som ungdomsorganisationer möter kräver samarbete och förståelse över nations- och kulturgränser. Därför är erfarenhetsutbyten och samarbeten med ungdomsorganisationer i världen en viktig del av vårt uppdrag. LSU styrs demokratiskt av våra medlemsorganisationer och en styrelse som väljs vartannat år.

Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna organisationer. Vi bidrar med professionell arbetsgivarkompetens i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel i arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskap och lönebildning.

Grunden för Arbetsgivaralliansen är att verka såväl med arbetsrättslig specialistkunskap som med unik kompetens och kunskap om den ideella sektorns förutsättningar och villkor. Vi är uppbyggda enligt demokratistik principer och värnar den svenska modellen.

Svenska Astronomiska Sällskapet grundades år 1919, och utgör en sammanslutning av den astronomiska vetenskapens utövare och vänner i Sverige. Verksamheten utgörs av populärvetenskapliga föredrag, sällskapsresor, temadagen Astronomins dag och natt, utdelning av stipendier och bidrag, konferensen Astronomdagarna, samt utgivande av tidskriften Populär Astronomi.

Astronomisk Ungdom utgör sällskapets ungdomsförbund.

Varukorg