Astronomisk Ungdom är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för att främja ungas rymdintresse. För att uppnå detta syfte vill vi, utöver att stödja våra medlemsföreningar, påverka omvärlden på det rymdpolitiska området. Här nedan följer prioriterade frågor hos Astronomisk Ungdom. Syftet med detta idéprogram är också att öka fokus på rymd- och astronomirelaterade frågor i samhällsdebatten generellt.

För kontakt gällande idéprogrammet nås vi på mejl: rymdpolitik@au.se

Öka mängden astronomi och rymdkunskap i skolans kursplaner 

Rymden intresserar barn och unga som få andra ämnen i skolan. Möjlighet att tillämpa rymden finns i alla ämnen, särskilt inom matematik, teknik, fysik och programmering. Behovet av utbildade ingenjörer och naturvetare ökar allt mer, och ett tidigt intresse för dessa karriärvägar kan öka intresset för högre studier.

Satsa mer på bemannad rymdfart 

Inget inspirerar barn och ungdomar så mycket som människor i rymden. Mer resurser till program för bemannad rymdfart, fler svenska astronauter, rymdturism ifrån Sverige, ett svenskt deltagande i en bas på månen och på längre sikt Mars, är sätt att skapa fler förebilder för unga inom teknik, naturvetenskap, och utforskning. Bemannad rymdfart är fundamentalt för mänsklighetens fortsatta utforskning av rymden.

Värna om rymdmiljön kring jorden

Satelliter i omloppsbana utgör en central infrastruktur för det mänskliga samhället. För att framtida generationer ska kunna dra samma nytta av rymden behöver ett regelverk utformas för att hantera det rymdskrot och övriga restprodukter som genereras av människans verksamhet i rymden.

Öka anslagen till astronomi- och rymdforskning

Stabil finansiering av grundforskning och teknisk utveckling på rymdområdet är nödvändigt för att förverkliga ambitiösa rymdprojekt. Exempelvis vill vi att Sverige ska kunna delta brett i stora internationella samarbeten kring såväl markbaserade som rymdbaserade observatorier, och bidra med instrument till rymdsonder och satelliter.

Verka för mindre mängd ljusföroreningar

Vi vill uppmuntra åtgärder som skyddar natthimlen, exempelvis reglering av utomhusbelysning som påverkar mängden ljusföroreningar. Vi vill även lyfta vikten av att utforma satelliterna i stora satellitkonstellationer så att de reflekterar så lite solljus som möjligt. Detta för att en oförorenad natthimmel ska kunna upplevas även i framtiden av såväl astronomer som allmänhet.

.

Fortsätta utveckla Esrange som europeisk uppskjutningsbas

Ett Esrange utvecklat till sin fulla potential kan vara en mycket betydelsefull anläggning för satellituppskjutningar och annan rymdverksamhet i Europa. För att nå detta anser vi att det behövs fortsatta starka satsningar, och att flera parter bidrar till utvecklingen.

Juligt Esrange

Verka för en grönare rymdbransch

För att öka hållbarheten och långsiktigheten inom rymdsektorn behöver vi exempelvis använda förnybara raketbränslen och återanvändningsbara raketer. Vi vill att rymdbranschen utvecklas i linje med de globala målen.

Förbättra villkoren för svensk rymdverksamhet

För att Sverige ska kunna bibehålla sin plats som framstående rymdnation anser vi att villkoren för rymdaktörer, såsom den regleras i rymdlagen och andra bestämmelser, ska vara modern och relevant i internationella sammanhang.

Fördubbla anslagen till Rymdstyrelsen

Rymdutredningen från år 2015 (”En rymdstrategi för nytta och tillväxt”, SOU 2015:75) slår fast att Rymdstyrelsen behöver växa till dubbel storlek för att kunna fullfölja sitt åtagande. Rymdverksamhet är långsiktigt, omfattar flera olika discipliner, och innebär stor samhällsnytta; därför är det viktigt att satsa på.

Rymdstyrelsens uppdrag bör omfatta att i högre grad finansiera verksamheter i det unga civilsamhället

Genom att finansiera rymdrelaterad verksamhet i det unga civilsamhället ges barn och ungdomar en möjlighet till en värdefull fritid och ett tillgodosett intresse för rymden. Detta skapar gemenskap och bidrar till lärorika aktiviteter utanför skolan

Iaktta existentiella hot mot mänskligheten

Genom internationellt samarbete och medfinansiering i olika projekt kan tekniker utvecklas för att avvärja existentiella faror med ursprung ifrån rymden. Exempelvis kan asteroider orsaka stora katastrofer och solstormar kan slå ut våra satelliter och elnät. Risken för globala naturkatastrofer kan minimeras genom att bland annat utveckla ett asteroidförsvar och infrastruktur som är redundant gentemot kraftiga solstormar.

Främja rymdinspirerad kultur

Rymden utgör en del av vår kultur och vårt kulturarv. Från antika myter kring stjärnbilder till modern science-fiction inom film och litteratur syns fascinationen för världsrymden tydligt i vårt samhälle. För att barn och unga ska upptäcka rymden på ett kreativt vis kan rymden inkluderas även utanför de tekniska och naturvetenskapliga ämnena, genom till exempel museum, filmer och konst. Vi vill uppmuntra unga till att själva skapa rymdkultur, gärna med finansiering från olika kulturstöd.

Varukorg