Medaljväsende inom Astronomisk Ungdom

Varje år engagerar sig otaliga unga ideellt i Astronomisk Ungdoms verksamheter och föreningar. Utan deras engagemang hade inte vår verksamhet varit möjlig. För att visa uppskattning för deras ovärderliga insatser och uppmuntra till fortsatt engagemang delar Astronomisk Ungdom varje år ut förtjänstmedaljer till alla de som engagerat sig i förbundet. Syftet med förtjänstmedaljerna är också att öka gemenskapen och sammanhållningen inom Astronomisk Ungdom, samt främja en positiv internkultur.

Olika typer av medaljer

Förtjänstmedaljer

Astronomisk Ungdoms förtjänstmedaljer delas ut under medaljceremonier, vanligtvis av förbundsstyrelsen vid någon av förbundets större nationella sammankomster. Medaljer av valör brons eller silver som tilldelas sittande förbundsstyrelseledamöter delas ut av förbundsordförande alternativt vice förbundsordförande. Medaljer av valör guld och heders kan inte tilldelas sittande ledamöter i förbundsstyrelsen. Järn tilldelas i regel under årsmötet där en ledamot inte kandiderar för omval och därmed avslutar sitt engagemang i förbundsstyrelsen.

Föreningsmedaljer

Astronomisk Ungdoms föreningsmedaljer delas ut under medaljceremonier. Medaljer i valör brons och silver delas i regel ut som avtackning i samband med föreningars årsmöten. Medaljer i valör guld kan inte tilldelas sittande ledamöter i förbundsstyrelsen.

Jubileumsmedaljer

Astronomisk Ungdoms jubileumsmedaljer delas ut vid jubileumsfiranden. Detta sker vanligtvis i samband med jubileumsbanketter men kan även ske vid andra tillfällen. Kvalificerade mottagare är registrerade medlemmar under jubileumsåret.

Insignier för hedersledamöter

Hedersledamot är en titel som kan tilldelas en person vars förtjänstfulla värv varit till betydande gagn för förbundets syfte eller verksamhet. Titeln utgör förbundets främsta utmärkelse. Det är Astronomisk Ungdoms årsmöte som utser hedersledamöter, med tillhörande skriftlig motivering. Förslag till årsmötet på nya hedersledamöter kan endast läggas av förbundsstyrelsen. Enskilda medlemmar kan nominera personer till hedersledamöter löpande under året genom att inkomma med skriftlig nominering till förbundsstyrelsen.

Årsmötet kan utse personer till hedersledamot i endera av två distinkta kategorier:

  • Framstående insatser av särskild betydelse för förbundets syfte. Valbar är enskild svensk eller person som annars har anknytning till Sverige genom härstamning eller verksamhet.
  • Långt och troget engagemang av exceptionellt värde för förbundets verksamhet. Valbar är medlem eller tidigare medlem.

I regel utses högst en (1) hedersledamot inom vardera kategori per år.

Hedersledamöter har rätt att bära ett insignium om halsen som tecken på deras dignitet som hedersledamot. Insigniet delas ut av sittande förbundsordförande under en medaljceremoni.

Astronomisk Ungdoms förtjänstmedalj i:

järn av 8:e storleken att bäras på bröstet i högblått band

Tilldelas den medlem som varit förtroendevald inom Astronomisk Ungdoms förbundsstyrelse under minst en fullföljd mandatperiod. Medaljens motiv är solsystemet, inspirerat av Nicolaus Copernicus skisser över den heliocentriska världsbilden. Medaljens text lyder “För väl förvaltat förtroende”. Medaljen delas ut av förbundsordföranden i samband med årsmötet då förbundsstyrelseledamoten avslutar sitt uppdrag.

brons av 8:e storleken att bäras på bröstet i högblått band

Tilldelas den medlem som varit engagerad i en projektgrupp eller på annat sätt varit ideellt aktiv i Astronomisk Ungdom under minst ett års tid (eller motsvarande engagemang). Medaljens motiv är en halvmåne, utifrån skisser av Galileo Galilei från år 1610. Medaljens text lyder “För förtjänstfulla insatser”.

silver av 8:e storleken att bäras på bröstet i högblått band

Tilldelas den medlem som varit projektledare för en verksamhet inom Astronomisk Ungdom (eller motsvarande engagemang). Medaljens motiv är systemet jorden-månen, med månens olika faser illustrerade beroende på dess position runt jorden relativt solen. Medaljens text lyder “För förtjänstfulla insatser”.

guld av 8:e storleken att bäras på bröstet i högblått band

Tilldelas den medlem som på ett gott och föredömligt sätt drivit många verksamheter och projekt inom Astronomisk Ungdom, och därigenom varit aktiv och engagerad under minst 3-5 års tid (eller motsvarande engagemang). Medaljens motiv är stjärnhimlen sett från norra halvklotet, med stjärnbildernas linjer och Vintergatans band illustrerade. Medaljens text lyder “För förtjänstfulla insatser”. Mottagare av medaljen utses av förbundsstyrelsen, med tillhörande skriftlig motivering. Enskilda medlemmar kan löpande under året nominera andra medlemmar till att erhålla medaljen genom att inkomma med en nominering till förbundsstyrelsen via formuläret längst ned på denna sida.

Astronomisk Ungdoms föreningsmedalj i:

järn av 8:e storleken att bäras på bröstet i gult band

Tilldelas den medlem som varit den drivande kraften i grundandet av en förening, som förblivit livskraftig under minst två mandatperioder. Medaljens motiv är en nyetablerad rymdbas på en fjärran planet. Medaljens text lyder “För diger nybyggaranda”.

brons av 8:e storleken att bäras på bröstet i gult band

Utdelas av föreningen till den medlem som varit ledamot i föreningens styrelse eller på annat sätt varit ideellt aktiv i föreningen under minst en fullgjord mandatperiod (eller motsvarande engagemang). Medaljens motiv är bärraketen Saturn V. Medaljens text lyder “För gott engagemang”.

silver av 8:e storleken att bäras på bröstet i gult band

Utdelas av föreningen till den medlem som varit ordförande i föreningens styrelse under minst en fullgjord mandatperiod. Medaljens motiv är satelliten Sputnik. Medaljens text lyder “För föredömligt ledarskap”.

guld av 8:e storleken att bäras på bröstet i gult band

Tilldelas den medlem som på ett gott och föredömligt sätt drivit och varit delaktig i flera av Astronomisk Ungdoms medlemsföreningar, och därigenom varit aktiv och engagerad under minst 3-5 års tid (eller motsvarande engagemang). Medaljens motiv är en astronaut. Medaljens text lyder “För åtskilliga storverk”. Mottagare av medaljen utses av förbundsstyrelsen, med tillhörande skriftlig motivering. Enskilda medlemmar kan löpande under året nominera andra medlemmar till att erhålla medaljen genom att inkomma med en nominering till förbundsstyrelsen via formuläret längst ned på denna sida.

Astronomisk Ungdoms insignium för hedersledamöter i:

guld av 12:e storleken att bäras om halsen i gult band

Tilldelas den person som årsmötet beslutar att utse till hedersledamot av kategori Framstående insatser av särskild betydelse för förbundets syfte. För att nomineras till hedersledamot i denna kategori har personen normalt gjort särskilda (över decennier varaktiga eller enskilda exceptionella) insatser för att främja intresset för astronomi och rymdfart hos unga i Sverige. Medaljens motiv är ett interstellärt rymdskepp på resa genom galaxen. Medaljens text lyder “För hedervärda gärningar”.

guld av 12:e storleken att bäras om halsen i högblått band

Tilldelas den medlem som årsmötet beslutar att utse till hedersledamot av kategori Långt och troget engagemang av exceptionellt värde för förbundets verksamhet. För att nomineras till hedersledamot i denna kategori har medlemmen normalt varit aktiv inom förbundet i 5-10 år (eller motsvarande engagemang). Medaljens motiv är spiralgalaxen M51. Medaljens text lyder “För hedervärda gärningar”.

Astronomisk Ungdoms jubileumsmedaljer i:

järn av 8:e storleken att bäras på bröstet i vitt band

Utdelades vid 10-årsfirandet, under jubileumsbanketten den 3:e december 2022 i Uppsala. Medaljens motiv är Stockholms gamla observatorium, där Astronomisk Ungdom har sitt huvudkontor. Medaljens text lyder “Astronomisk Ungdom 2012-2022”.

Nominering till guldmedaljer

Varukorg