Styrdokument

Astronomisk Ungdoms verksamhet regleras genom ett antal styrdokument. Dessa finner ni nedan. Om du önskar ändra något i något styrdokument är du välkommen att höra av dig till förbundsstyrelsen via forbundsstyrelsen@au.se så berättar de mer hur du kan gå tillväga.

Stadgar

Stadgarna beskriver de mest grundläggande reglerna för hur förbundet ska fungera. Där definieras Astronomisk Ungdom, dess förbundsstyrelse, revision samt vilka organ som finns och dess befogenheter. Ändringarna i stadgarna kräver beslut vid ordinarie årsmöte med minst två tredjedels majoritet.

Reglemente

Reglementet fungerar som ett komplement till stadgarna. Här beskrivs det mer utförligt hur verksamheten ska se ut.

Strategi

Strategidokumentet specificerar på ett övergripande sätt vad organisationen arbetar med för att uppfylla sitt syfte.


Policyer

Policyer reglerar specifika delar av förbundets verksamheter såsom medaljer och medlemsföreningar.

Arbetsmiljöpolicy

Arvoderingspolicy

Deltagarpolicy

Diskrimineringspolicy

Drog- och alkoholpolicy

Integritetspolicy

Medaljpolicy

Medlemsföreningspolicy

Samarbetspolicy


Årsspecifika styrdokument

Här nedan listas dokument som är specifika för ett särskilt verksamhetsår, såsom budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Dessa fastställs under förbundets årsmöte.

Budget

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsberättelse


Idéprogram

Astronomisk Ungdom är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för att främja ungas rymdintresse. För att uppnå detta syfte vill vi, utöver att stödja våra medlemsföreningar, påverka omvärlden på det rymdpolitiska området. Idéprogrammet beskriver prioriterade frågor hos Astronomisk Ungdom. Syftet med detta idéprogram är också att öka fokus på rymd- och astronomirelaterade frågor i samhällsdebatten generellt.

Varukorg