Välkommen till AUs Uppsaladistrikt!

Vi agerar som länken mellan Astronomisk Ungdoms kansli och dess Uppsala-föreningar. Tillsammans samlar vi ungt rymdintresse och underlättar engagemang inom distriktet! Det vill säga att om er förening vill hitta på något så finns vi här för att hjälpa er. Oavsett er idé eller fundering så fixar vi det tillsammans!

Varmt välkommen till AUs Uppsaladistrikt!

Vi agerar som länken mellan Astronomisk Ungdoms kansli och dess Uppsala-föreningar. Tillsammans samlar vi ungt rymdintresse och underlättar engagemang inom distriktet! Det vill säga att om er förening vill hitta på något så finns vi här för att hjälpa er. Oavsett er idé eller fundering så fixar vi det tillsammans!

Föreningar

SATURNUS

Plats: Uppsala län (Uppsala)

E-post: saturnus@au.se

Astronomiska Föreningen

Lärosäte: Uppsala universitet, Uppsala

E-post: af@au.se

FUFFENS

Skola: Fridegårdsgymnasiet, Bålsta

E-post: fuffens@au.se

UFFR

Tema: Flyg- och rymdteknik

E-post: rymdteknik@au.se

Verksamhetsplan

Läger och Representationsuppdrag

Förra årets verksamhetsplan innefattade avsikter att grunda sommarläger för grundskoleelever samt helgläger för studenter. Utifrån distriktets nuvarande resurser anser distriktsstyrelsen det nödvändigt att omformulera dessa planer. Distriktet skall, istället för att explicit hålla i läger, eftersträva att närvara vid och ta aktiva roller i olika evenemang relaterade till bland annat Astronomisk Ungdoms övriga verksamhet i Uppsala för att få fler medlemmar och mer engagemang. Detta innefattar exempelvis att erbjuda hjälp med bokning av lokaler, användning av kommunikationskanaler samt till viss grad finansiell stöttning.

Till exempel planerar Uppsaladistriktet att hjälpa till med planeringen av avslutningsmiddagen på Astronomisk Ungdoms vårkongress samt att hålla i en “distriktskväll” på Rymdforskarskolan i Uppsala där det specifikt planeras att hålla i en presentation om distriktet och bjuda elever och handledare på middag.

I syfte att öka förtroendet till och kännedomen om distriktets verksamheter ämnar distriktsstyrelsen ha närvarande representanter vid olika rymdrelaterade evenemang framförallt i Uppsala, men även i Stockholmsområdet. Detta skulle exempelvis kunna innebära aktiviteter i samband med Astronomins Dag och Natt, årsmöten för medlemsföreningar, eller möten med yttre aktörer relaterade till förbundets storskaliga verksamhet.

Rymdforskarskolan

Sedan Svenska Rymdstyrelsen ändrat system för hur de delar ut bidrag har det från och med i år fallit på distrikten att söka medel till Rymdforskarskolorna. Uppsaladistriktet planerar därför att fortsätta söka bidrag för Rymdforskarskolan i Uppsala varje år, delvis med avsikten att i framtiden få en definierad roll i planeringen samt utförandet av Rymdforskarskolan i Uppsala.

Bidrag och stipendier

Uppsaladistriktet har för avsikt att i framtiden förvalta en stipendiefond för att till exempel kunna ge resebidrag eller finansiellt stötta ungdomar som vill göra rymdrelaterade projekt. I nuläget är detta inte distriktets största prioritet, och således lämnas uppdraget till nästa styrelse, men under det kommande året skall riktlinjer samt budget för en sådan bidragsplan att undersökas.

Observatorium

Under det senaste året har Astronomisk Ungdom hyrt två lokaler i Observatorieparken i Uppsala. Det är två mindre observatoriehus med kupoler, men även om den ursprungliga planen var att Uppsaladistriktet skulle anordna observationskvällar och visningar av teleskop där har lokalerna inte kommit till användning då de inte varit i dugligt skick för ändamålet. Under de kommande åren planerar distriktet därför att tillsätta en projektgrupp för att seriöst rusta upp och renovera lokalerna, till den grad som förvaltaren tillåter, samt att införskaffa ny teleskoputrustning för att permanent montera i ett av husen. Detta kommer att kosta en del och kräver mycket engagemang. För det senare planerar distriktet att ta hjälp av sina medlemsföreningar; i synnerhet Astronomiska Föreningen har erbjudit hjälp och engagemang.

Ett av de långsiktiga målen med upprustningen av ett observatorium är att det ska kunna användas av medlemsföreningar för att hålla i stjärnskådningar och liknande aktiviteter. Därtill ska projektgruppen, som fördelaktligen innefattar flera av de förtroendevalda i distriktsstyrelsen, eftersträva att uppnå en viss kvalitetsstandard på utrustningen så att den kan användas av föreningsmedlemmar till projekt och gymnasiearbeten.

Styrelsen

Distriktsstyrelsen kommer att ha ett till två möten per månad för planering och för att se över den nuvarande verksamheten. Det är även styrelsens mening att arrangera en eller ett fåtal sociala träffar för distriktets förtroendevalda under året i syfte att forma en samarbetsvillig arbetsgrupp, göra styrelsearbetet roligt och uppmuntra till engagemang.

Läxhjälp

Under de gångna två åren har distriktet anordnat läxhjälp för gymnasieelever. Läxhjälpen har hållits av avlönade studenter. På lång sikt är läxhjälpen något som distriktet vill fortsätta med, men på grund av Skolverkets uppdaterade krav för bidrag har Astronomisk Ungdom beslutat att inte söka bidrag under 2023 och därmed har läxhjälpen behövts läggas ned. På grund av bristande resurser planerar distriktet inte att åter starta verksamheten under det kommande året.

Styrelse

Johanna Björk Wallius

Ordförande

Viktor
Stubbfält

Vice Ordförande

Anton
Lindbro

Kassör

Niklas Engelhardt Önne

Observatorieutvecklare

Övrig info

Varukorg