En rymdstrategi för nytta och tillväxtNär nya lagar ska stiftas i Sverige tar det ofta en viss tid. Det beror på att processen är ganska lång: 1. regeringen ska tillsätta en statlig utredning och utfärda ett sk. kommittédirektiv som beskriver utgångspunkterna och ramarna för det arbetet, 2. utredningen skall sedan genomföras och resultatet ska presenteras i ett sk. betänkande, 3. regeringen skickar betänkandet på remiss för att myndigheter, organisationer, företag, och vem som helst egentligen ska kunna yttra sig och komma med åsikter om innehållet i betänkandet, 4. regeringen formulerar ett förslag utifrån betänkandet och yttrandena från remissinstanserna, 5. riksdagens utskott lämnar förslag till beslut baserat på regeringens förslag, och 6. riksdag och regering fattar beslut och lagar och förordningar utfärdas. Typ så i alla fall.

Den 10 april 2014 beslutade regeringen att tillsätta en utredning kring en nationell rymdstrategi. Kommittédirektivet finns att läsa här. I det framgår att ”En särskild utredare ska föreslå en sammanhållen nationell strategi för svensk rymdverksamhet. Strategin ska syfta till att utveckla möjligheterna till att använda rymdverksamheten som en strategisk tillgång för att möta samhällets behov och stärka den svenska industrins konkurrenskraft.” samt att ”Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2015”. Coolt.

Efter att utredningstiden genom ett tilläggsdirektiv förlängts till den 31 augusti 2015 så presenterades till slut betänkandet, som fick titeln En rymdstrategi för nytta och tillväxt (SOU 2015:75). Det betänkandet kan du läsa här, och det rekommenderas för alla som vill göra sig en bättre bild av Sveriges rymdverksamheter.

Betänkandet skickades ut på remiss den 2 november 2015. Där framgår vilka myndigheter och offentliga aktörer som måste ge yttranden om betänkandet, och vilka andra aktörer, såsom företag och organisationer, som inbjuds att ge yttranden om betänkandet. Bland de 94 instanser som fanns listade i remissen så ingick inte Astronomisk Ungdom. Att lämna in yttranden är dock fritt för alla och envar att göra (enda skillnaden mellan AU och de 94 aktörer som listades var att de fick ett gratis fysiskt exemplar av betänkandet på posten på begäran, medan vi skulle behöva betala ca 300 kr för detsamma), så självklart valde vi att skriva ett yttrande kring betänkandet och skicka in det till regeringen ändå. Det finns att läsa här:

Astronomisk Ungdoms yttrande över betänkandet En rymdstrategi för nytta och tillväxt SOU 2015:75

Och så gick det till när AU för första gången försökte påverka Sveriges lagstiftning på rymdområdet till sin och alla ungas fördel.