Så här svarade riksdagspartierna på AU:s rymdpolitiska frågor

Till befolkningen sett är Sverige ett litet land, men trots det åstadkommer vi mycket inom rymden. Vi byggde Smart-1, Europas första farkost till månen, vi medverkar i internationella samarbeten likt ESA och ESO och vi har Esrange, en av kontinentens två rymdbaser. Trots det diskuteras sällan rymdpolitik i Sverige. Inför det snabbt annalkande valet mejlade AU därför samtliga riksdagspartier angående deras ståndpunkt till svenska satsningar på rymden både inom och utanför landet.

Följande fråga skickades till samtliga riksdagspartier:

Hej!

Jag undrar vad [partinamn] har för inställning till svensk rymdindustri? I nuläget diskuteras exempelvis möjligheten att bygga ut Esrange i Kiruna till en satellitbärande förmåga (något de aldrig haft innan). Skulle ni vilja fortsätta denna möjlighet, även om det kräver en statlig investering (som uppskattas bli ca 500 miljoner kronor)?

Hur står ni till ett fortsatt svenskt medverkande i europeiska samarbeten likt ESA?

Hälsningar,

Samtliga tillfrågade partier förutom Sverigedemokraterna återkopplade på mejlet. Här följer alla inkomna svar i slumpmässig ordning:


Centerpartiet

Vi är positiva till svensk rymdindustri och vill skapa förutsättningar för att Sverige ska kunna fortsätta vara framgångsrikt på rymdområdet. Det är en strategisk tillgång för att möta samhällets behov och för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Det ger även positiva effekter på alltifrån utbildning och forskning till försvar och miljö.

Vi är positiva till det förslaget som finns gällande Esrange, men har också sagt att det är viktigt att det finns bred enighet och att det bör ske med nya medel för att inte ta resurser från andra viktiga delar inom rymdsektorn t.ex. de internationella samarbetena.

Vi är positiva till internationella samarbeten både via ESA och EU. Det är viktigt för både synergieffekter som skapa bättre förutsättningar för nya innovationer och jobb samt utifrån ett säkerhetsperspektiv genom att Europa ska ha ett oberoende tillträde till rymden. Vi tycker även Sverige ska ta en mer aktiv roll i de internationella samarbetena och särskilt i den diskussion som behövs gällande säkerhetsfrågor i rymden. Sverige bör nyttja sin plats i FN:s säkerhetsråd för det.


Miljöpartiet

Jag rekommenderar att du mejlar Miljöpartiet i Kiruna om du vill ha exakta svar kring Esrange. Miljöpartiets rymdpolitik utifrån riksnivå är mestadels inriktad på rymdsskrot: Det är ett allvarligt problem med allt mer rymdskrot från gamla raketer och satelliter som far runt jorden. I dagens högteknologiska samhälle är vi beroende av fungerande satelliter för t.ex. GPS. Dessa system hotas av att allt fler partiklar och rymdskrot som även om de är små riskerar att slå sönder fungerande satelliter då de färdas med så hög hastighet. I värsta fall kan det leda till en kedjereaktion där en satellit som slås sönder skapar så mycket nytt rymdskrot att de träffar andra satelliter som sen i sin tur bildar nya skrotpartiklar.

Med hjälp av radar och teleskop kan vi hålla koll på hur rymdskrotet rör sig runt jorden. Man kan se och följa objekt som är så små som fem centimeter i diameter. I juli 2016 hade man koll på cirka
18 000 rymdskrotdelar runt jorden. Man tror att det finns cirka 170 miljoner delar rymdskrot som man inte har koll på. Dessa delar är ofta mindre än fem centimeter.

Det finns lite olika idéer på hur man skulle kunna försöka fånga in eller putta bort rymdskrot från olämpliga omloppsbanor men än är de bara på ritbordet och inget som har förverkligats.

Rymdstyrelsens information om rymdskrot: https://www.rymdstyrelsen.se/upptack-rymden/om-rymden/rymdskrot/

Information från NASA om deras program att spåra och ha koll på rymdskrot: https://www.nasa.gov/mission_pages/station/news/orbital_debris.html

Rymdorganisationen Esa – European Space Agency – där Sverige ingår uppmanar nu världens alla länder att jobba aktivt mot rymdskrot för att vi ska kunna använda rymden som infrastruktur lång tid framöver. Många länder ställer sig idag bakom de bestämmelser som säger att alla satelliter som skickas upp i omloppsbana bör uppfylla ett krav: de ska lämna de åtråvärda platserna i jordens omloppsbana inom 25 år efter att de har slutat användas. Ett sätt att åstadkomma det är att satelliterna skickas ut till något som kallas en ”kyrkogårdsbana”. En kyrkogårdsbana (graveyard orbit) befinner sig högt ovanför jorden på en höjd där det inte finns så många andra satelliter. Där far de oanvända satelliterna runt ostört. Ett annat alternativ är att man styr in gamla satelliter i en sluttande omloppsbana så de till slut brinner upp av friktionen i atmosfären.

Problemet med rymdskrot är symptomatiskt för hur kortsiktigt vi tänkte på 1900-talet kring många miljöproblem.


Kristdemokraterna

Stort tack för ditt mejl.
Vi är positiva till den möjliga utbyggnaden av Esrange men ser också en risk att vi konkurrerar med Norge, som redan investerar i småsatellitverksamheten. Under våren beviljade Norges regering ett lån på 20 miljoner norska kronor till att undersöka hur rymdbasen Andøya kan utvecklas för att sända upp satelliter. Det är viktigt att man samarbetar med inte minst dem av våra nordiska grannländer som har någon form av ambitioner på rymdområdet.

Vi ser gärna ett fortsatt svenskt medverkande i europeiska samarbeten likt ESA.


Socialdemokraterna

Vi socialdemokrater är positiva till det du lyfter. Vi vill utveckla Esrange och vara med och utveckla ESA. För mer detaljer, se t.ex.: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/regeringen-investerar-i-rymden–esrange-far-testbadd/

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har för första gången antagit en svensk rymdstrategi. Den kan du läsa på länken nedan: https://www.regeringen.se/499bc9/contentassets/b6b324fe625a40be852dfcb661f5da77/171825900_webb.pdf


Liberalerna

Vi tycker det är en god idé att bygga ut Esrange. Vi ser helst att det sker med en kommersiell partner så inte skattebetalarna tar hela risken själva.

Vi är klart för att fortsätta samarbetet i ESA och med andra rymdorganisationer runt om i världen. Liberalerna är det parti som oftast är positiva till internationella samarbeten.

Här har du vårat svar på rymdstrategin:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-skr-201718259-en-strategi-for_H5024190


Vänsterpartiet

Du har skrivit till Vänsterpartiet och undrat om vår rymdpolitik.
Vänsterpartiet ser positivt på Svensk rymdverksamhet. Vi vill att det främsta syftet med den ska vara forskningsrelaterad och då särskilt klimatforskning. Vi har ännu inte tagit ställning till en utbyggnad av Esrange eftersom vi vill se en miljökonsekvensanalys först samt att det behöver diskuteras hur det kan ske utan att kränka den svenska ursprungsbefolkningen samernas rättigheter.

Angående ESA gillar vi dem. Vi tycker att de är ett bra exempel på ett väl fungerande internationellt samarbete och vill att Sverige fortsatt ska vara med där. Vi ser även positivt på samarbete kring rymden i FN och att de FN-fördrag och konventioner som rör rymden efterlevs.


Moderaterna

Rymdutredningen pekade på potentialen för Esrange i Kiruna som en uppskjutningsplats för småsateliter. Rymdstyrelsen och rymdbolaget SSC har utrett att detta kan ske på kommersiella grunder. Esrange är en viktig infrastruktur och rymdanläggning för Sverige. För att behålla sin internationella attraktionskraft måste den dock underhållas och utvecklas. Om den nya möjligheten att skjuta upp småsatelliter skulle kunna ske på kommersiella grunder är vi villiga att titta vidare på detta.

En stor del av svensk rymdverksamhet sker idag inom ramen för den europeiska rymdorganisationen European Space Agency, ESA. Rymden utgör idag en väsentlig infrastruktur för samhällsfunktioner/politikområden, och stora nyttor för näringar och medborgare. En allt väsentlig del av denna infrastruktur har utvecklats inom olika internationella samarbeten. Sverige bör fortsätta vara en del av det internationella rymdsamarbetet för att ta del av nya innovationer, bidra med spetskompetens och vara en del av den samlade utvecklingen.


 

Astronomisk Ungdom är en partipolitiskt oberoende organisation, men arbetar för att sätta rymdpolitiken på agendan. Om du undrar vad AU tycker i olika rymdpolitiska frågor så kan du ta en titt på vårt av årsmötet antagna idéprogram!

Varukorg